+48 22 59 05 000

pn.-pt. 8-20, sb. 10-17

Kontakt i pomoc^
Kontakt i pomoc
Zamów rozmowę
Umów wideorozmowę
Napisz do nas
Pomoc w kredycie
Bezpłatna analiza działki
logo

Dom bez pozwolenia. Jak zbudować dom na zgłoszenie?

Opublikowano:

 

Projekt domu DD1682 Amon bez garażu [B]

 

Od 2015 r. można budować domy na zgłoszenie a od 3 stycznia 2022 można skorzystać ze skróconej formy zgłoszenia dla wybranych domów.

 

Budowa domów na zgłoszenie

Budowa domów jednorodzinnych na zgłoszenie jest możliwa dla każdego budynku jednorodzinnego, jeżeli spełni określone wymagania. Nowelizacja z 3 stycznia 2022 precyzuje, jakie mamy formy zgłoszenia, dla jakich budynków i czy potrzebny jest nam projekt budowlany.

 

Zgłoszenie, które trwa 21 dni

Jeśli zgłoszenie jest kompletne i spełnia wszystkie wymagania, urząd wydaje tzw. milczącą zgodę. Jeżeli jednak w dokumentach będą braki, organ nałoży na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów. Nieuzupełnienie dokumentacji w określonym terminie będzie skutkowało wydaniem decyzji o sprzeciwie. Organ architektoniczno-budowlany może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 21 na wniosek inwestora, jeżeli dokumentacja została złożona poprawnie.

 

Zgłoszenie dotyczy budynków:

 • Wszystkich wolnostojących domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (Zgłoszenie obowiązuje wraz z projektem architektoniczno-budowlanym)
 • Wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2 , przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m – przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500m2 powierzchni działki. (Zgłoszenie bez projektu budowlanego)
 • Parterowych budynków gospodarczych, garaży lub wiat. Ich powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35 m2, a łączna liczba takich obiektów na działce może wynieść maksymalnie dwa na każde 500 m2 terenu. (Zgłoszenie bez projektu budowlanego)
 • Przydomowych ganków, oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki. (Zgłoszenie bez projektu budowlanego)
 • Wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki. (Zgłoszenie bez projektu budowlanego)

 

Skrócona forma zgłoszenia tzw. „Polski Ład"

Nie wymaga „milczącej zgody" urzędu a załączniki formalno-prawne nie są sprawdzane przez organ architektoniczno-budowlany, który został pozbawiony możliwości wydania sprzeciwu. Do budowy można przystąpić od razu po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Należy jedynie złożyć zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Inwestor jest zobowiązany wziąć na siebie odpowiedzialność za poprawność zgłoszenia, dołączając do dokumentacji odpowiednie oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ostatni etap to złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz dostarczenie do nadzoru egzemplarza projektu technicznego. Nadzór budowlany sprawdza zgodność dokumentacji budowlanej złożonej w urzędzie oraz projektu technicznego otrzymanego po zakończeniu budowy. Ocenie podlega ich poprawność oraz zgodność z wymogami miejscowego prawa, oraz przepisami prawa budowlanego.

 

Zgłoszenie dotyczy:

 • budynków jednorodzinnych, wolnostojących do dwóch kondygnacji, których obszar oddziaływania mieści się na działce własnej. Ich powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 70m2. (Zgłoszenie obowiązuje wraz z projektem architektoniczno-budowlanym)

 

Wymagane dokumenty do zgłoszenia budowy domu

Dokumentacja, którą należy dołączyć do zgłoszenia z projektem architektoniczno-budowlanym:

 • Projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany w trzech egzemplarzach (uwzględniające m.in. wytyczne obowiązującego w danej gminie planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego planu nie ma-decyzji o warunkach zabudowy) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Do zgłoszenia budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce własnej:

- oświadczenie, że planowana budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

- oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna

- oświadczenie, że inwestor przejmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy

 

Dokumentacja, którą należy dołączyć do zgłoszenia bez projektu architektoniczno-budowlanego:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów

 

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna o zmianach w zakresie pozwoleń na budowę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414). Stan prawny na dzień 20 stycznia 2022 roku. Zmiany weszły w życie 20 stycznia 2022 roku.

Uwaga:

Inwestor może wybrać czy decyduje się na zgłoszenie, czy pozostaje przy pozwoleniu na budowę.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowy domu? Zobacz nasze artykuły na ten temat:

Możesz również zobaczyć pozostałe artykuły — zobacz nasz poradnik budowlany.