+48 22 59 05 000

pn.-pt. 8-20, sb. 10-17

Kontakt i pomoc^
Kontakt i pomoc
Zamów rozmowę
Umów wideorozmowę
Napisz do nas
Pomoc w kredycie
Bezpłatna analiza działki
logo

Adaptacja projektu gotowego i zmiany w projekcie domu

Adaptacja projektu gotowego i zmiany w projekcie domu

Każdy projekt gotowy wymaga adaptacji

Każdy gotowy projekt domu lub innego budynku wymaga adaptacji. Polega ona na dostosowaniu dokumentacji do lokalnych warunków oraz do działki, na której ma być wybudowany budynek – jej wymiarów, położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania, a także do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy w przypadku braku planu. Adaptacja polega również na dostosowaniu projektu do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie (copyright) wykonania projektu gotowego.

Większość projektów z Kolekcji Muratora jest dostosowana do obowiązujących w dniu zakupu przepisów w zakresie zmian w Prawie Budowlanym oraz Warunków Technicznych, np. związanych z energooszczędnością, a także sposobu przygotowania dokumentacji.

Od września 2020 r. zmieniła się – obowiązująca od dłuższego czasu – forma opracowania samej dokumentacji. Dotychczas wymagane były 4 egzemplarze projektu zawierające: część architektoniczno-budowlaną, charakterystykę energetyczną oraz projekty poszczególnych branż (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna). Nowe przepisy wymagają przygotowania dokumentacji w dwóch częściach zawierających:

– pierwsza: projekt architektoniczno-budowlany złożony z opisu technicznego oraz rysunków;

– druga: projekt techniczny, obejmujący konstrukcję, instalacje (wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, gazową – jeśli występują) ze szczegółowym opisem i rysunkami oraz charakterystykę energetyczną.

Obie części należy posiadać w trzech egzemplarzach.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju w okresie przejściowym (od września 2020 r. do września 2021 r.) dopuszczalne są oba sposoby przygotowania dokumentacji. Informację, w jaki sposób jest opracowana dokumentacja danego projektu można znaleźć na jego internetowej prezentacji w zakładce Opis.


ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO 

W ramach adaptacji wybrany przez Inwestora uprawniony projektant wykonuje projekt zagospodarowania działki i dostosowuje projekt gotowy do lokalnych wytycznych urbanistycznych, terenu, potrzeb przyszłych mieszkańców oraz aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Nawet jeśli nie wprowadza on zmian do projektu gotowego, podpisując dokumentację, staje się autorem projektu budowlanego i bierze odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność dokumentacji. Do dokumentacji autor adaptacji dołącza kartę tytułową, kopię uprawnień zawodowych, zaświadczenie z izby zawodowej, oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na dzień wykonania adaptacji, informację BiOZ, adaptowaną projektowaną charakterystykę energetyczną oraz informację o obszarze oddziaływania obiektu.
W przypadku budynków usługowych, w ramach adaptacji należy także określić konkretne przeznaczenie budynku, dostosować projekt do przepisów i wymagań obowiązujących dla określonego typu obiektu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia.


ZMIANY W PROJEKCIE GOTOWYM SĄ MOŻLIWE 

Wprawdzie każdy projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim, jednak w dokumentacji określony jest zakres zmian, których można dokonać bez pisemnej zgody autora. Jeżeli więc projekt Ci odpowiada, ale rozważasz np. możliwość podpiwniczenia domu, innego rozmieszczenia okien czy zmianę sposobu wykończenia elewacji, powinieneś sprawdzić w opisie projektu czy jest na to zgoda autora (zanim kupisz projekt, możesz zapoznać się z listą dopuszczalnych zmian zamieszczoną na naszej stronie przy prezentacji projektu, w zakładce Zmiany). Jeżeli jednak planowane zmiany wykraczają poza zgodę udzieloną w dokumentacji, potrzebna jest na nie dodatkowa, pisemna zgoda autora projektu. Aby mieć pewność, że będzie można ją otrzymać, najlepiej ustalić zakres zmian przed zakupem projektu. Murator PROJEKTY pośredniczy w uzyskaniu od autorów zgody na wprowadzenie zmian, wykraczających poza zakres wyszczególniony w dokumentacji projektowej. Zgody na zmiany wydawane są bezpłatnie, w terminie około trzech dni roboczych od dnia otrzymania stosownego zgłoszenia.

Zmiany łatwe

Do zmian ła­twych do wpro­wa­dze­nia można za­li­czyć:

  • zmia­nę wiel­ko­ści i usy­tu­owa­nia okien i drzwi, 
  • zmia­nę ukła­du ścian dzia­ło­wych (lub ich li­kwi­da­cję), 
  • zmia­nę ma­te­ria­łów wy­kończe­nio­wych i wy­mia­nę nie­któ­rych mate­ria­łów na in­ne o ta­kich sa­mych pa­ra­me­trach (np. blocz­ków be­to­nu ko­mór­ko­we­go na pu­sta­ki ce­ra­micz­ne lub weł­ny mi­ne­ral­nej na sty­ro­pian),
  • zmiana wielkości, kształtu i usytuowania tarasu. 

Jednak zmiana materiału, która prowadzi do zmiany grubości ścian, powoduje już konieczność innego rozwiązania niektórych detali, np. w partii cokołowej, oraz zwykle wymaga gruntownego przeprojektowania fundamentów.

Zmiany trudne
Wiążą się one ze znacz­ny­mi kosz­ta­mi wy­ko­na­nia roz­wiązań za­mien­nych. Takie zmiany to przede wszyst­kim:

  • ingerencja w kon­struk­cję bu­dyn­ku, np. prze­kształ­ce­nie do­mu parte­ro­we­go, w któ­rym nie przewi­dzia­no stro­pu, na dom par­te­ro­wy z pod­da­szem użytkowym, 
  • zmiana wymiarów budynku powodująca koniecz­ność zmia­ny konstrukcji dachu,
  • zmiana technologii budowy, np. z murowej na szkieletową.
     

ZANIM POMYŚLISZ O ZMIANACH W PROJEKCIE 
Warto sprawdzić czy projekt który Ci odpowiada nie posiada wariantów, np. może być już gotowa wersja z garażem jedno lub dwustanowiskowym, może być wersja np. z trzema pokojami zamiast dwóch albo wersja projektu o mniejszej lub większej powierzchni. W naszej Kolekcji jest już wiele projektów które posiadają kilka wariantów. Zobacz przykładowe rodziny projektów: "Szum morza" Murator M141, "Przedwiośnie" Murator C341, "Przemyślany" Murator M42, "Miarodajny" Murator C333polecane projekty

Zx88B Projekt domu Zx88 B

Pow. użytkowa:
130,7 m2
Liczba pokoi:
4
Wymiary działki:
19,46 x 29,06 m
Kąt nach. dachu:

DW133 Idealny M2

Pow. użytkowa:
137,4 m2
Liczba pokoi:
5
Wymiary działki:
17,05 x 27,85 m
Kąt nach. dachu:
45°

DW132 Idealny M1

Pow. użytkowa:
137,5 m2
Liczba pokoi:
5
Wymiary działki:
17,05 x 22,80 m
Kąt nach. dachu:
45°