Zamów rozmowę
22 59 05 555 pn.-pt. 8-21, sb.-nd. 9-17

Adaptacja projektu gotowego i zmiany w projekcie domu

Adaptacja projektu gotowego i zmiany w projekcie domu

Każdy projekt gotowy wymaga adaptacji

Każdy projekt gotowy wymaga adaptacji. Polega ona na dostosowaniu go do lokalnych warunków i konkretnej działki – jej wymiarów, położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania oraz do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy w przypadku braku planu. Adaptacja polega także na dostosowaniu projektu do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie (copyright) wykonania projektu gotowego.

ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO 
W ramach adaptacji wybrany przez Inwestora uprawniony projektant wykonuje projekt zagospodarowania i dostosowuje projekt gotowy do lokalnych wytycznych urbanistycznych, terenu, potrzeb przyszłych mieszkańców oraz aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Nawet jeśli nie wprowadza on zmian do projektu gotowego, podpisując dokumentację, staje się autorem projektu budowlanego i bierze odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność dokumentacji. Do dokumentacji autor adaptacji dołącza kopię uprawnień zawodowych, zaświadczenie z izby zawodowej, oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej aktualne na dzień wykonania adaptacji, informację BiOZ oraz adaptowaną projektowaną charakterystykę energetyczną.
W przypadku budynków usługowych, w ramach adaptacji należy także określić konkretne przeznaczenie budynku, dostosować projekt do przepisów i wymagań obowiązujących dla określonego typu obiektu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia.

ZMIANY W PROJEKCIE GOTOWYM SĄ MOŻLIWE 
Wpraw­dzie każdy pro­jekt go­to­wy jest chro­nio­ny pra­wem au­tor­skim, ale w do­ku­men­ta­cji okre­ślo­ny jest za­kres zmian, któ­rych można do­ko­ny­wać bez pisem­nej zgo­dy au­to­ra. Je­że­li więc pro­jekt Ci od­po­wia­da, ale roz­wa­żasz np. możli­wość pod­piw­ni­cze­nia do­mu, in­ne­go roz­miesz­cze­nia okien czy spo­so­bu wy­kończe­nia ele­wa­cji, po­wi­nie­neś spraw­dzić w opi­sie pro­jek­tu (zanim kupisz projekt, możesz zapoznać się z nim na naszej stronie w prezentacji projektu, w zakładce MOŻLIWOŚCI ZMIAN), czy jest na to zgo­da au­to­ra. Je­że­li jednak pla­no­wa­ne zmia­ny wy­kra­cza­ją po­za zgo­dę udzie­lo­ną w do­ku­men­ta­cji, po­trzeb­na jest pi­sem­na zgo­da auto­ra pro­jek­tu. Aby mieć pewność, że bę­dzie można ją otrzymać, naj­le­piej ustalić zakres zmian przed za­ku­pem pro­jek­tu. Murator PROJEKTY pośredniczy w uzyskaniu od autorów zgody na wprowadzenie zmian, wykraczających poza możliwy zakres wyszczególniony w dokumentacji projektowej. Zgody na zmiany wydawane są bezpłatnie, w terminie około trzech dni roboczych od dnia otrzymania stosownego zgłoszenia.

Zmiany łatwe
Do zmian ła­twych do wpro­wa­dze­nia można za­li­czyć:

  • zmia­nę wiel­ko­ści i usy­tu­owa­nia okien i drzwi, 
  • zmia­nę ukła­du ścian dzia­ło­wych (lub ich li­kwi­da­cję), 
  • zmia­nę ma­te­ria­łów wy­kończe­nio­wych i wy­mia­nę nie­któ­rych mate­ria­łów na in­ne o ta­kich sa­mych pa­ra­me­trach (np. blocz­ków be­to­nu ko­mór­ko­we­go na pu­sta­ki ce­ra­micz­ne lub weł­ny mi­ne­ral­nej na sty­ro­pian),
  • zmiana wielkości, kształtu i usytuowania tarasu. 

Jednak zmiana materiału, która prowadzi do zmiany grubości ścian, powoduje już konieczność innego rozwiązania niektórych detali, np. w partii cokołowej, oraz zwykle wymaga gruntownego przeprojektowania fundamentów.

Zmiany trudne
Wiążą się one ze znacz­ny­mi kosz­ta­mi wy­ko­na­nia roz­wiązań za­mien­nych. Takie zmiany to przede wszyst­kim:

  • ingerencja w kon­struk­cję bu­dyn­ku, np. prze­kształ­ce­nie do­mu parte­ro­we­go, w któ­rym nie przewi­dzia­no stro­pu, na dom par­te­ro­wy z pod­da­szem użytkowym, 
  • zmiana wymiarów budynku powodująca koniecz­ność zmia­ny konstrukcji dachu,
  • zmiana technologii budowy, np. z murowej na szkieletową.
     

ZANIM POMYŚLISZ O ZMIANACH W PROJEKCIE 
Warto sprawdzić czy projekt który Ci odpowiada nie posiada wariantów, np. może być już gotowa wersja z garażem jedno lub dwustanowiskowym, może być wersja np. z trzema pokojami zamiast dwóch albo wersja projektu o mniejszej lub większej powierzchni. W naszej Kolekcji jest już wiele projektów które posiadają kilka wariantów. Zobacz przykładowe rodziny projektów: "Szum morza" Murator M141, "Przedwiośnie" Murator C341, "Przemyślany" Murator M42, "Miarodajny" Murator C333

 polecane projekty

C333d Miarodajny - wariant IV

Pow. użytkowa:
86,0 m2
Liczba pokoi:
3
Wymiary działki:
19,10 x 18,70 m
Kąt nach. dachu:
35°
Stan sur. zamkn.:
214 000 zł

C365a Przejrzysty - wariant I

Pow. użytkowa:
92,0 m2
Liczba pokoi:
4
Wymiary działki:
22,50 x 17,60 m
Kąt nach. dachu:
30°
Stan sur. zamkn.:
249 000 zł

C333f Miarodajny - wariant VI

Pow. użytkowa:
48,9 m2
Liczba pokoi:
2
Wymiary działki:
16,30 x 16,80 m
Kąt nach. dachu:
35°
Stan sur. zamkn.:
132 000 zł
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME SA jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Każdy z inwestorów, który zakupi projekt gotowy z Kolekcji Murator PROJEKTY, przy jego realizacji może skorzystać z udostępnionych na stronie wizualizacji dotyczących zakupionego projektu. Jeżeli wykorzystanie udostępnionych przez Murator PROJEKTY materiałów miałoby nastąpić w szczególnej formie np. poprzez zamieszczenie na dużym formacie, zwielokrotnienie, celem udzielenia wsparcia w realizacji prosimy o kontakt: e-mail: projekty@murator.com.pl, 22 590 55 55. Warunkiem niezbędnym wykorzystania udostępnionych materiałów jest zamieszczenie następujących oznaczeń: pełna nazwa projektu oraz imię i nazwisko autora np. "Słoneczna polana – wariant I" Murator M106a, arch. Ewa Dziewiątkowska. Wszystkie wizualizacje projektów i inne materiały zamieszczone na stronie www.projekty.murator.pl podlegają ochronie prawnoautorskiej.
Centrum kontaktu
+

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc

Wybierz formę kontaktu

Zamów rozmowę
Napisz do nas
Rozmawiaj na czacie
×

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zostaw swój numer telefonu – oddzwonimy.

Nasi Architekci BEZPŁATNIE odpowiedzą

na Twoje pytania dotyczące projektów.

×

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie.

Nasi Architekci odpowiedzą na Twoje pytania

dotyczące projektów.

×

Dziękujemy za kontakt

Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

×

Dziękujemy za kontakt

Na Twoje zapytanie odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.