PROMOCJA: Dziennik budowy

PROMOCJA: Dziennik budowy

PROMOCJA: 4 zł przy zakupie z projektem

Dziennik od Muratora jest praktyczny, bo samokopiujący, opracowany zgodnie ze wzorem wymaganym przez ustawę

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego dziennik budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany przez właściwy organ. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia określa sposób prowadzenia dziennika budowy.
Opieczętowany dziennik budowy wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z przepisami dziennik ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony są podwójne, z podziałem na oryginał i kopie. Na pierwszej stronie organ zamieszcza numer, datę wydania, liczbę stron, imię i nazwisko (lub nazwę firmy) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i datę wydania pozwolenia na budowę a także pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika oraz odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, który wymaga pozwolenia na budowę.

Prowadzenie dziennika budowy

Na pierwszej stronie inwestor wpisuje imię i nazwisko lub nazwę (firmy) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Wymienione osoby potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Na kolejnych stronach upoważnione osoby dokonują wpisów dotyczących przebiegu robót. Każdy wpis opatrzony jest datą i podpisem osoby z podaniem imienia, nazwiska, funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Wpisy wykonuje się w sposób trwały i czytelny. W razie konieczności wprowadzenia poprawek, niewłaściwy tekst trzeba skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić z uzasadnieniem właściwy tekst. Należy zwracać uwagę na kolejność wpisywania robót i zdarzeń na budowie. Wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać następujące osoby: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. W dzienniku dokumentuje się zmianę kierownika budowy, robót inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski.

Dziennik budowy musi się znajdować na budowie i być dostępny dla uprawnionych osób. Za jego prowadzenie, stan i odpowiednie przechowywanie na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Dziennik po zakończeniu budowy

Kierownik budowy powinien udokumentować zakończenie robót w dzienniku budowy. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć oryginał dziennika budowy do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

PROMOCJA

Przy jednoczesnym zakupie wraz z dowolnym projektem, za dziennik budowy zapłacisz
tylko 4 zł

 

 

 

Cena:
7,00
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME SA jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Każdy z inwestorów, który zakupi projekt gotowy z Kolekcji Murator PROJEKTY, przy jego realizacji może skorzystać z udostępnionych na stronie wizualizacji dotyczących zakupionego projektu. Jeżeli wykorzystanie udostępnionych przez Murator PROJEKTY materiałów miałoby nastąpić w szczególnej formie np. poprzez zamieszczenie na dużym formacie, zwielokrotnienie, celem udzielenia wsparcia w realizacji prosimy o kontakt: e-mail: projekty@murator.com.pl, 22 590 56 89. Warunkiem niezbędnym wykorzystania udostępnionych materiałów jest zamieszczenie następujących oznaczeń: pełna nazwa projektu oraz imię i nazwisko autora np. "Słoneczna polana – wariant I" Murator M106a, arch. Ewa Dziewiątkowska. Wszystkie wizualizacje projektów i inne materiały zamieszczone na stronie www.projekty.murator.pl podlegają ochronie prawnoautorskiej.